عنوان مقاله ارائه يک روش خطی جديد جهت تخمين حالت سيستم های توزيع

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

جمالی ، صادق ، عليرضا جليليان ، عباس دهقانی

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

111 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com