• عمران
  • بازدید: 4335

 

عنوان مقاله:

ارائه طرح جد ید خط كشی عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی و كاهش هزینه

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

597.7 كیلوبایت

ارائه طرح جد ید خط كشی عابر پیاده به منظور افزایش ایمنی و كاهش هزینه

نویسنده‌گان:

[ غلامحسین سلمانی زرنق ] - دانشجوی دكترای برنامه ریزی حمل و نقل
[ محمدباقر اسدی ] - كارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

خلاصه مقاله:

در مناطق سردسیر و مرطوب یكی از مشكلات ترافیك و ایمنی عبور در موقع بارش برف و باران ، لغزندگی سطوح خط كشی عابر پیاده می باشد كه موجب نارضایتی شهروندان می گردد . ا ین معضل برا ی افراد مسن و معلول و كودكان نسبت به افراد عادی شدت بیشتر ی دار د . علاوه بر این یخبندان و خیس بودن سطوح مذكور موجب كاهش ضریب اصطكاك سطح رو ساز ی و افـزایش فاصـله ترمز می گردد . این امر باعث كاهش ا یمنی در محله ا ی عبور عابرین گردیده و افـزایش تعـداد و شدت تصادفات و صدمات عابرین پیاده را به دنبال دارد . برای حل ا ین مسأله ، در ا ین تحقیق نحـوه خط كشی عابر پیاده در مناطق برف گیر شهر تهران و كشورهایی كه دارای شرایط مـشابه هـستند ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . نتیجه این بررسی ها منتج به ارائه راه حل بهینـه ا ی شد كه علاوه بر افزایش ایمنی ، كاهش هز ینه و ز یبایی محیط را نیز به دنبال د ارد . طرح خط كشی عابر پیاده مورد نظر كه در واقع روش اصلاح شدۀ طرح خط كشی دو پله ا ی می باشد، مطابق بـا الزامات استاندار د MUTCD میباشد نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می دهد كه اجرای طرح فوق ضمن اینكه تأثیر به سزا یی در افزایش ایمنی عبور عابرین د ارد، درصـد قابـل ملاحظه ای از هز ینه ها ی اجرا و نگهدار ی را كاهش می دهد كه میزان آن در محـدوده مـورد مطالعه (شهر دار ی منطقه یك ) 36درصد معادل هزینه سالیانه اجرای خط كشی عابر پیاده برآورد گردیده است . چنانچه طرح مذكور در كلیه مناطق برفگیر و شمالی شهر تهران اجرا گردد صرفه جو یی قابل ملاحظه ای در هز ینه ها ی خط كشی عابر پیاده در سطح شهر را به دنبال دارد .


كلمات كلیدی:

ایمنی - خطكشی - عابر پیاده - لغزندگی

دریافت کل مقاله به صورت PDF