• عمران
  • بازدید: 4003

<< يك عامل تشكيل دهنده مبتني بر سيستم باز CAD براي طرح همكاري >>

نويسنده‌گان:
محمدرضا بستاني - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت
هانيه ساراني - دانشگاه سيستان و بلوچستان - دانشكده مهندسي شهيد نيكبخت


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
نوع ارايه: شفاهي
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 408.12 كيلوبايت
[ تعداد صفحات: 16


خلاصه مقاله:

بازار رقابتي نياز به پيشرفت سريع توليد دارد( پيشرفت واقعي توليد) حالت جديد پيشرفت در اين عصر شبكه اي است و اين پيشرفت از طريق اتحاد ديناميكي ، يعني شركايي كه در جهان توزيع شده اند حاصل خواهد شد. اين مقاله معماري سيستم بازي براي سيستم جمعي نرم افزار CAD كه يكي از حمايت كننده هاي پيشرفت واقعي توليد است را ارائه مي كند تكنولوژي تشكيل دهنده ي نرم افزار CAD براي ايجاد سيستمهاي جديد ، هماهنگ شده. است. يك عامل جز’ ، كاربردي با قابليت استفاده ي مجدد است كه اطلاعات و شيوه ي آن نمايش ذاذه مي شود و به وسيله ي كاربردي ديگر قابل دسترسي و عمل هستند. در اين سيستم ، هر عامل ساختماني به عنوان بخش مستقلي طراحي شده است. شيوه ي عامل جزء ( CA) به عنوان قطعه ي اصلي سيستم استفاده شده است . براي مديريت اين CAهاي توزيع شده هم يك مدير مشترك در وب ايجاد مي شود. دفتر گردآوري ، محل طراحي و توليد هم مبتني بر اين CA و مدير مشترك است. پيشنهاد شده است كه براي مديريت نشست جمعي هم يك مدير نشست طراحي در وب ايجاد گردد. اين مقاله چنين معماري سيستمي را شرح مي دهد.

دریافت مقاله به صورت pdf

 

 

 

<< يك عامل تشكيل دهنده مبتني بر سيستم باز CAD براي طرح همكاري >>