• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 6212

مدل سازي هيدروليك جريان در آبگيرهاي كفي با استفاده از روش تفاضل محدود >>

نويسنده:
علي حقيقي - دانشگاه شهيد چمران اهواز- كارشناس ارشد سازه هاي هيدروليكي


سرفصل مربوط:
سال انتشار: 1383
محل انتشار: يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران
زبان مقاله: فارسي
حجم فايل: 158.87 كيلوبايت
[ تعداد صفحات: 7


خلاصه مقاله:

منظور تأمين نيازهاي آبي در بخش كشاورزي ، صنعت و شرب در برخي از مناطق ، لازم است تا با استفاده از يك روش مناسب بطور مستقيم آب از رودخانه برداشت شود . آبگيري از رودخانه ها به شكل ثقلي ، بسته به نوع رژيم جريان و بار رسوبات رودخانه متفاوت است . يكي از روشهاي بسيار كارآمد و مطمئن در آبگيري از رودخانه هاي كوهستاني و كوهپايه اي با شيب تند و رسوبات درشت دانه ، طرح آبگير كفي 2 مي باشد اين. نوع جريان حاكم بر آبگيرهاي كفي يك جريان متغير مكاني با كاهش دبي است (S.V.F) كه جهت تحليل هيدروليكي اين آبگيرها لازم است تا معادله مربوط به اين نوع جريان (S.V.F) و معادله مربوط به كاهش دبي در طول آبگير بطور همزمان حل.شوند در اين تحقيق با استفاده از روش تفاضل محدود 3 دو معادله ديفرانسيل ، منقطع سازي و تحليل مي گردند .نتيجه اين تحليل دستيابي به پروفيل سطح آب و تغييرات دبي در طول آبگير و ابعاد بهينه آن با توجه به دبي مورد نياز از رودخانه مي باشد

دریافت مقاله به صورت PDF

مدل سازي هيدروليك جريان در آبگيرهاي كفي با استفاده از روش تفاضل محدود