• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

مروري بر علل برتري روشهاي آزمايشگاه ارزيابي فيلتر در سدهاي خاكي

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

188.26 كيلوبايت

مروري بر علل برتري روشهاي آزمايشگاه ارزيابي فيلتر در سدهاي خاكي

نويسنده:

[ علي آزاد ] - دانشگاه تربيت مدرس تهران- دانشجوي كارشناسي ارشد ژئوتكنيك

خلاصه مقاله:

فيلتر يكي از اجزاي اصلي سد خاكي است كه با عملكردي ساده اما موثر، سد را در برابر فرسايش و آبشستگي خاك كه به صورت ناخواسته در هسته نفوذناپذير رخ م يدهد، محافظت نموده و ايمن ميسازد. به همين خاطر انتخاب فيلتري بهينه و منطبق بر نياز، جداي از نحوه توليد، اجرا و ملاحظات اقتصادي حساسيت ويژه اي مييابد. اما فراواني فاكتورهاي موثر در نحوه رفتار سيستم خا ك-فيلتر و عدم كارايي پارامترهاي متعارف ژئوتكنيك در معرفي ارتباط متقابل خاك و فيلتر، پيوسته محققان را در ارائه معياري جامع و مهندسين را در طراحي فيلتر با چالش مواجه ساخته است. منحني دان هبندي، دانسيته نسبي، نفوذپذيري خاك، شكل دان هها، گراديان هيدروليكي، مشخصات فيزيكي-شيميايي، درصد ريزدانه، ضخامت فيلتر، پايداري داخلي فيلتر و ... علاوه بر مشكلاتي نظير خاكهاي واگرا از جمله عوامل موثر خواهند بود. اين مقاله با نگاهي به فاكتورهاي اساسي موثر در رفتار سيستم خاك-فيلتر و ميزان تاثيرهركدام، و نتايج آزمايشات صورت گرفته مدلسازي آزما يشگاهي را به عنوان مطمئن ترين روش در طرح فيلترهاي دانهاي بحراني معرفي نموده و در نظرگرفتن پارامترهاي موثر را در مدل هاي آزمايشگاهي، عددي و تحليلي توصيه ميكند.


كلمات كليدي:

فيلتر، سد خاكي، آزمايش NEF

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF