• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله طراحي و ساخت آنتن مسطح سينوس با پلاريزاسيون دو گانه در محدوده فرکانسيGHz 2-18

مکان :

دانشگاه فردوسی مشهد

نام نویسنده :

محمد پور اقدم ، کريم ، رضا فرجي دانا ، جليل آقا راشدمحصل

سال انتشار :

 1385

محل انتشار :

دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ICEE2004

حجم فایل :

569 کیلو بایت دریافت مقاله   www.HamkelasY.com