صفحه اول سایت arrow جغرافیا arrow کاملترین منابع برای ازمون کارشناسی ارشدجغرافیا

فروشگاه تیتانیوم و نقرهفروشگاه زیورآلات پارسیان

- برای مشاهده تمام مقالات موجود در سایت و استفاده از تالار گفتمان لطفا با نام کاربری خود وارد شوید در صورتی که عضو نیستید < اینجا > کلیک کنید.


کاملترین منابع برای ازمون کارشناسی ارشدجغرافیا چاپ ارسال برای دوستان
(52 :مجموع راي ها)
نوشته شده توسط علي كامل   

برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی:

 • 1- معصومی اشکوری . سید حسن - اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای - مولف 76
 • 2- زمردیان محمد جعفر - اصول و مبانی عمران ناحیه ای - طلوع آزادی 64
 • 3- آسایش حسین - اصول و روش های برنامه ریزی ناحیه ای -پیام نور 75
 • 4- آسایش حسین - اصول و روش های برنامه ریزی روستایی -پیام نور 74
 • 5- آسایش حسین - کارگاه برنامه ریزی روستایی - پیام نور 74
 • 6- آسایش حسین - برنامه ریزی روستایی در ایران - پیام نور 75
 • 7- مهندسین مشاور دی- اچ - وی هلند- رهنمود هایی بر برنامه ریزی مراکز روستایی - جهاد سازندگی

جغرافیای روستایی و کوچ:

1-     مشیری . سید رحیم -جغرافیای کوچ نشینی ( مبانی و ایران -سمت 72

2-     امان الهی بهاروند. اسکندر- کوچ نشینی ایران - آگاه 60

3-     مشیری سید رحیم - جغرافیای کوچ نشینی ( مبانی و ایران) - پیام نور 71

4-     فشارکی پریدخت- جغرافیای روستایی ( عمومی)- دالنشگاه آزاد اسلامی 73

5-     مهدوی مسعود - مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران - سمت 77

6-     مهدوی مسعود - جغرافیای روستایی ایران - پیام نور 74

7-     سعیدی عباس- مبانی جغرافیای روستایی - سمت 77

8-     فرجی عبدالرضا - جغرافیای اقتصادی ایران ج1 کشاورزی پیام نور 74

جغرافیای شهری ( مبانی و ایران):

 • 1- شکوئی حسین - دیدگاه های نو در جغرافیای شهری ج 1 سمت 73
 • 2- فرید یداله - جغرافیا و شهر نشینی - دانشگاه تبریز- 68
 • 3- نظریان اصغر - جغرافیای شهری ایران - پیام نور 72
 • 4- رضوانی علی اصغر - روابط متقابل شهر و روستا با تاکید بر ایران - پیام نور 74
 • 5- شکوئی حسین - جغرافیای شهری -پیام نور 75

برنامه ریزی شهری ( مبانی و ایران

 • 1- زیاری کرامت اله - برنامه ریزی شهر های جدید - سمت 78
 • 2- شیعه اسماعیل - مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری- دانشگاه علم و صنعت - 76
 • 3- مشهدی زاده ناصر - تحلیلی از ويژگی های برنامه ریزی شهری در ایران - دانشگاه علم و صنعت 73
 • 4- مجتهد زاده غلامحسین برنامه ریزی شهری در ایران - پیام نور 77
 • 5- میر اسکار جی کی- در آمدی برمبانی برنامه ریزی شهری - ترجمه سلیمانی محمد و دیگران - جهاد دانشگاهی تربیت معلم - 76
 • 6- رهنمایی محمد تقی - مجموعه مباحث و روشه ای شهر سازی - 2 -جغرافیا- وزارت مسکن و شهرسازی 69

منابع آب و خاک :

 • 1- کردوانی پرویز- منابع و مسایل آب در ایران- ج 1 دانشگاه تهران
 • 2- کردوانی پرویز - منابع و مسایل آب در ایران .ج 2 ( آبهای شور) -قومس 69
 • 3- کردوانی پرویز - مناطق خشک -ج 1 دانشگاه تهران 69
 • 4- کردوانی پرویز - جغرافیای خاک ها - دانشگاه تهران 68
 • 5- کردوانی پرویز - جغرافیای خاک ها- پیام نور 72
 • 6- صداقت محمود- منابع و مسایل آب - پیام نور 74
 • 7- علیزاده امین - اصول هیدرولوژی کاربردی - آستان قدس رضوی 68
 • 8- مهدوی مسعود - هیدرولوژی آبهای سطحی ایران - سمت 73
 • 9- رامشت محمد حسن - جغرافیای خاک ها - دانشگاه اصفهان 72
 • 10- بای بوردی محمد - خاک . تشکیل و طبقه بندی - دانشگاه تهران

منابع کارشناسی ارشد جغرافیا در گرایش آب و هوا شناسی:

1.      علیجانی ، بهلول . کاویانی ، محمد رضا : مبانی آب و هواشناسی  انتشارات سمت . چاپ 73

2.      علیجانی ، بهلول : آب و هوای ایران  . انتشارات پیام نور چاپ 76

3.      صداقت ، محمود : زمین و منابع آب . پیام نور 72

•4.      جعفر پور ، ابراهیم :آب و هوا شناسی دانشگاه تهران 69

ضرایب دروس دوره کارشناسی ارشد

رشته

انتخابیدروس

طبیعی

سیاسی

شهری

روستایی

زبان تخصصی و عمومی

جغرافیای شهری( مبانی و ایران)

جغرافیای روستایی و عشایری(مبانی و ایران)

برنامه ریزی شهری ( مبانی و ایران )

مبانی جغرافیای طبیعی

فلسفه جغرافیا

برنامه ریزی روستایی و ناحیه ای

ژئومورفولوژی ( مبانی و ایران)

آب و هوا شناسی ( مبانی و ایران)

منابع آب و خاک  ( مبانی و ایران )

مبانی جغرافیای انسانی ( شهر و روستا)

جغرافیای سیاسی ( مبانی و ایران )

جغرافیای جمعیت ( مبانی و ایران )

2

0

0

0

0

1

0

2

2

2

1

0

0

2

0

0

0

1

1

0

1

0

0

2

2

1

2

2

0

2

1

1

2

0

0

0

0

0

0

2

2

2

0

1

1

2

0

0

0

0

0

0

فلسفه جغرافیا:

 • 1. شکوئی ، حسین .اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا ج 1و2 گیتاشناسی 1377
 • 2. شکوئی ، حسین . فلسفه جغرافیا . گیتا شناسی 1364
 • 3. شکوئی ، حسین .کلیات فلسفه جغرافیا . پیام نور .1369
 • 4. شکوئی ، حسین . مکتب های جغرافیایی و جغرافیای کاربردی . آستان قدس رضوی.1368
 • 5. فرید . ید اله . سیر اندیشه در جغرافیای انسانی . دانشگاه تبریز 1372
 • 6. مشیری . سید رحیم . منابع و ماخذ جغرافیایی . پیام نور 1376

منابع جغرافیای انسانی:

 • 1- ماکس دریو -جغرافیای انسانی- ترجمه سیروس سهامی .رایزن- 74
 • 2- صفی نژاد جواد - مبانی جغرافیای انسانی. دانشگاه تهران . 71
 • 3- بدری فر . منصور - جغرافیای انسانی ایران . پیام نور 77

جغرافیای سیاسی :

 • 1- میر حیدر ( مهاجرانی ) دره - مبانی جغرافیای سیاسی - سمت 77
 • 2- الاسد بر دراسیدل و جرالد اچ بلیک - جغرافیایس سیاسی خاورمیانه و شمال افریقا ترجمه دره میر حیدر - دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل 70
 • 3- عزتی . عزت اله - ژئو استراتژی - سمت 73
 • 4- عزتی . عزت اله - ژئو پلتیک - سمت . 71

جغرافیای جمعیت :

 • 1- مهدوی مسعود -اصول و مبانی جغرافیای جمعیت - قومس = 77
 • 2- مهدوی . مسعود - جغرافیای جمعیت - پیام نور 72
 • 3- نظریان . اضغر - جغرافیای جمعیت ایران - پیام نور 76
 • 4- فرید . یداله - جغرافیای جمعیت - دانشگاه تبریز .74

اصول و تکنیک های عکس های هوایی و ماهواره ای :

 • 1- زبیری . محمود و دالکی .احمد - اصول تفسیر عکس های هوایی - دانشگاه تهران . 71
 • 2- علیزاده ربیعی .حسن - سنجش از دور ( اصول و کاربرد ) -سمت . 73
 • 3- علیجانی . بهلول -اصول عکس های هوایی ( جغرافیا) -پیام نور 71
 • 4- رضوانی . علی اضغر - کاربرد عکس های هوایی و ماهواره ای در جغرافیا - پیام نور 74
 • 5- چهرازی . علی بابا - فتوژئو لوژی -پیام نور 70

کارتوگرافی :

 • 1- زاهدی مجید -مقدمه ای بر کارتوگرافی - سمت 73
 • 2- جداری عیوضی . جمشید- نقشه و نقشه خوانی در جغرافیا - پیام نور 69
 • 3- کشکولی . قاسمعلی - نقشه برداری نظری - پیام نور 74
 • 4- نوبخت . شمس - نقشه برداری - دانشگاه علم و صنعت 72

ژئو مورفولوژی ( مبانی و ایران):

 • 1- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی ج 1 (ژئومورفولوژی ساختمانی و دینامیک بیرونی) دانشگاه تهران 75
 • 2- محمودی . فرج اله - ژئومورفولوژی ج 2 (ژئومورفولوژی اقلیمی) دانشگاه تهران 70
 • 3- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی دینامیک - پیام نور 74
 • 4- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی ساختمانی - پیام نور 76
 • 5- جداری عیوضی . جمشید - ژئومورفولوژی ایران - پیام نور- 76
 • 6- حریریان محمود - کلیات ژئومورفولوژی ایران - دانشگاه آزاد اسلامی 69
 • 7- محمودی فرج اله - ژئومورفولوژی اقلیمی - پیام نور 76
 • 8- خیام . مقصود - ژئومورفولوژی ساختمانی - نیما 66
 • 9- احمدی حسن - ژئومورفولوژی کاربردی - دانشگاه تهران 67

 

 

Creative Commons License
کلیه مقالات پایگاه علمی همکلاسی تحت مجوز Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License منتشر می‌گردد.

Template Designed by : Template Design Workshop
Template name : Hamkelasy Template
Designed by : Template Design Workshop

Template Design Workshop offers professional web templates, flash templates and other web design products available for immediate download.

PictoFX Multimedia Design Group Medium Blog Template Design Workshop
pictofxt