• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بكارگیری شبكه های عصبی - فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

606.5 كیلوبایت

مدل مدیریت ایمنی هوشمند برای راه های برون شهری با بكارگیری شبكه های عصبی - فازی و تصمیم سازی چند معیاره AHP

نویسنده‌گان:

[ ناصر پورمعلم ] - دكتری حمل و نقل و ترافیك، استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
[
مرتضی رحمانی ] - دكتری ریاضی كاربردی، استادیار و عضو هیئت علمی، پژوهشكده توسعه تكنولوژی
[
جواد كارگر دولت آبادی ] - كارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیك از دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

خلاصه مقاله:

برقراری ایمنی در شبكه های حمل و نقل، همواره مد نظر تحلیل گران ترافیكی بوده است. تصادفات جاده ای نقطه مقابل ایمنی می باشد كه آگاهی و شناخت علل ایجاد آن، نقش موثری در افزایش ضریب ایمنی و به تبع آن كاهش سوانح جاده ای و خسارات جانی و مالی در حمل و نقل جاده ای خواهد داشت. عوامل تاثیر گذار بر تصادفات جاده ای را می توان به چهار گروه اصلی: انسان، راه، وسیله نقلیه، و محیط تقسیم بندی نمود. با بررسی هر یك از پارامترهای تاثیرگذار بر حوادث جاده ای در خواهیم یافت، كه به دلیل پیچیدگی و مبهم بودن رفتار بین این عوامل، شناخت و تحلیل علت اصلی تصادفات كار آسانی نخواهد بود. البته هر سانحه رانندگی از اجتماع دو یا چند از این عوامل چهارگانه صورت می گیرد . در این میان محدودیت های مدل های ریاضی چون: تك بعدی بودن (كمی)، عدم لحاظ كلیه شرایط موثر در ارزیابی كمی، پیچیدگی در توصیف رفتاری و عدم استنتاچ از آنها جهت تصمیم سازی های چند منظوره به وضوح نمایان می باشد. در این تحقیق با كاربرد روش های تركیبی نوین استنتاجی هوشمنت عصبی – فازی نسبت به ساده سازی توصیف رفتار گمی، بستر سازی و ارزیابی های چند بعدی كمی – كیفی، و استنتاج شرطی جهت تصمیم سازی های چند منظوره در انالیز تصادفات جاده ای اقدام گردیده است. پاسخ های دریافتی از شبكه های عصبی – فازی پس از كالیبره شدن، پس از اینكه مدل های برتر با توجه به مقایسه های ضریب همبستگی R2 و همچنین درصد صحت (P.C) و نیز روش TOPSIS مشخص گردید. در نهایت با اولویت بندی مدل های حاصل شده از شبكه های عصبی – فازی ، اقدام به شناسایی پارامتر های موثر (اولویت بندی) و اتهاذ سیاستهای مدیریتی لازم جهت ارتقاء سطح ایمنی در جاده های برون شهری گردیده است.


كلمات كلیدی:

مدیریت ایمنی ، جاده های برون شهری ، مدل عصبی - فازی ، تصمیم گیری های چند معیاره AHP

دریافت کل مقاله به صورت PDF