• 1
  • 2
  • 3

عنوان مقاله:

تعيين پتانسيل روانگري بستر ساحلي منطقه بندرعباس

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1383

نوع ارايه:

شفاهي

محل انتشار:

[ يازدهمين كنفرانس دانشجويي مهندسي عمران ]

زبان مقاله:

فارسي

حجم فايل:

194.99 كيلوبايت

تعيين پتانسيل روانگري بستر ساحلي منطقه بندرعباس

نويسنده‌گان:

[ باقر لوحي ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سازه هاي دريايي
[
دكترمسعود دهقاني ] - عضو هيأت علمي دانشگاه هرمزگان

خلاصه مقاله:

يكي از بزرگترين پديده هاي ويرانگر و عامل اصلي خسارات وارده به سازه ها و ابني ههاي فني در حين وقوع زلزله،در مناطقي كه بر روي خاكهاي ماسه اي بنا شد هاند، كاهش يا زوال مقاومت خاك بر اثر وقوع روانگرايي مي باشد ،محققان با ارائه مدارك و نتايجي بصورت نمودارها و فرمول هاي تجربي ، گامي در جهت به حداقل رساندن آسيبهاي ناشي از روانگرايي با در نظر گرفتن تمهيدات لازم در طراحي سازه ها، برداشتند. به دليل قرار گرفتن در كمربند زلزله ، دامنه اين تحقيقات و بررسي ها به كشور ما هم كشيده شده و تحقيقات و بررس يهاي مختلفي روي اين پديده صورت گرفته اس ت ك ه با جمع بندي اين نتايج مي توان ، مناطق مختلف كشور را ا ز لحاظ استعداد روانگرايي شناسايي كرد . در اين تحقيق با حفر گمانه هائي به عمق 16 متر در 5 نقطه از بستر ساحلي بندر عباس و انجام آزمايش SPTىر مورد انها و نمونه برداري از اعماق مختلف و مطالعات آزمايشگاهي روي آنها ، مشخصات تحت الارضي اين منطقه را بدست آورده و تحليل پتانسيل روانگرائي در محل گمانه ها توسط سيد و همكارانش صورت گرفت وبا تكيه بر نتايج اين تحليل و معياري كه ايواساكي ارائه نموده است ،وضعيت بروز آثار روانگرائي در محل هر گمانه را مشخص كرديم و عددي را بعنوان پتانسيل روانگرائي منطقه مورد مطالعه ارائه نمودي م و در ادامه با توجه به نتايج حاصله از ويژگيهاي روانگرائي منطقه ،به ارائه تمهيداتي جهت طراحي پي سازي هاي اين منطقه پرداختيم و همچنين اينكه در اين تحقيق با معرفي يك سري نمودارها ،روشي ارائه داده ايم كه انجام عمليات تحليل داده ها جهت پيش بيني روانگرائي در عمق را تسهيل بخشد

 

دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF