• 1
  • 2
  • 3

  • عمران
  • بازدید: 3488
 

عنوان مقاله:

بررسی شاخص های جایگزینی تقاطعات چراغ دار شهری بوسیلة كاربرد دوربرگردان (U-Turn )

سرفصل مربوط:

سال انتشار:

1385

نوع ارایه:

محل انتشار:

[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]

زبان مقاله:

فارسی

حجم فایل:

618.7 كیلوبایت

بررسی شاخص های جایگزینی تقاطعات چراغ دار شهری بوسیلة كاربرد دوربرگردان (U-Turn )

نویسنده‌گان:

[ شهریار افندی زاده ] - دانشكدة مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران
[ رضا گلشن خواص ] - دانشكدة مهندسی عمران ٬ دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

امروز معضل ترافیك در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا ٬ بخش عمده ای از وقت و سرمایۀ شهروندان را مصروف خود می سازد . در چنین شهرهایی استفاده از راهكارهای مدیریتی در زمینۀ عرضه و تقاضا ٬ عموماً بعنوان راه حله ای موقت برای مشكلات موجود مطرح می باشد . طرحهای افزایش عرضه سیستم حمل و نقل همچون احداث بزرگراههای جدید ٬ تعریض معابر موجود ٬ ایجاد تقاطعات غیر هم سطح و . . . بعن وان طرحه ای زیربن ایی پر هزینه در بیشتر موارد در شبكة حمل و نقل شهری بطور كامل اجرا نشده است . بهره مندی از روشهای كم هزینه و زودب ازده سبب می شود شبكۀ معابر شهری تا زمان تكمیل طرحهای پر هزینه و زیربنایی از مزایای طرحهای كوچكتر در زمانی كوتاهتر برخوردار شود .
در رعایت سلسله مراتب شبكة معابر ٬ بزرگراهها باید فاقد تقاطعات همسطح باشند . با توجه به وجود تعداد زیادی تقاطع همسطح در شبكة بزرگراهی و عدم وجود بودجة كافی برای غیر همسطح نمودن آنها ٬ یكی از روشهای مدیریت دسترسی حذف كلیة حركتهای چپ گرد و نیز حركت مستقیم مسیر فرعی در محل تقاطع است كه با استفاده از دو دوربرگردان در دو سوی محل تقاطع برای تأمین دسترسی های محدود شده انجام می گیرد . در این تحقیق تلاش شده است تا با مقایسۀ وضعیت تقاطع ٬ قبل و بعد از احداث دوربرگردان ٬ به ارائۀ روشی جه ت تصمیم گیری برای انتخاب نوع كنترل تقاطع بصورت دوربرگردان اقدام شود .

 

دریافت کل مقاله به صورت PDF